Notulen jaarvergadering

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING PERSONEELSVERENIGING AEGON LEEUWARDEN OP 18 MEI 2016 GEHOUDEN IN GEBOUW LEEUWENBORG TE LEEUWARDEN

Aanwezig: Bauke Roelevink, Arjen Ettema, Marjolein de Boer (notulist), Johny Jakhari, Jaap de Groot, Fokke Douma, Adriaan Brouwer, Marjan Hoogterp, Yvonne van Twisk, Plony Fernee, Thea Schipper, Liesbeth Lijzenga, Amber Jansma, Anneke van Buiten, Sacha van den Bos.

Afwezig met kennisgeving: Mia Oldenhuis, Ria Bouritius, Marjan Holtrop.
1. Opening

Yvonne opent de vergadering om 20.00 uur en kijkt vooruit naar de wijzigingen binnen het bestuur die er aan zitten te komen.

 

2. Verslag van de algemene jaarvergadering 10 juni 2015.

Verslag is goedgekeurd zonder opmerkingen.

 

3. Jaarverslag 2014 van de secretaris.

Geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd.

 

4. Verslag van de kascommissie en benoeming van nieuwe kascommissie.

De kascontrole heeft plaats gevonden. Het Sinterklaasfeest bleek te krap begroot, dit moet in de toekomst anders. Verder viel een behoorlijke terugloop van het aantal leden op. Dit wordt nog nader uitgezocht. Mia en Ria hebben aangegeven allebei nog een jaar door te gaan.

De Kascommissie heeft decharge verleend.

 

5. Jaarverslag 2014 van de penningmeester.

Bauke neemt als penningmeester het jaarverslag door met de vergadering. Het tehuizenfonds neemt elk jaar toe. De communicatie met de tehuizen verloopt moeizaam door voortdurende reorganisaties, wisselingen van personeel en bezuinigingen. De vraag is daarom of we wel met deze ondersteuning door moeten gaan. Afgesproken wordt om de opvolger van Marjan Holtrop te vragen toch nogmaals contact op te nemen met de kindertehuizen en concrete afspraken te maken. In oktober wordt een nieuwe kleine algemenen ledenvergadering gehouden om een beslissing te nemen over de toekomst van deze ondersteuning en de eventuele inzamelingsaktie in november.

 

6. Begroting 2015

Op de begroting staan een tweetal activiteiten waarvoor geen bedrag is begroot. Dit komt omdat deze wel in het jaarprogramma zijn opgenomen, maar deze gaan op verzoek van Aegon niet door. Het betreft het parachutespringen vanwege de risico’s die hieraan verbonden zijn en de paardenraces vanwege het gokelement dat hier aan verbonden is. Het inschatten van een risico van een activiteit blijft arbitrair. Onderdeel hiervan is ook de eventuele reputatieschade die het voor Aegon mee kan brengen als het misgaat. Je gezond boerenverstand blijft hierin leidend.

De begroting is goedgekeurd

 

7. Wijziging huishoudelijk reglement

Er is een verzoek gekomen vanuit de leden de subsidie voor de leden en hun partners af te schaffen en te vervangen voor subsidie voor de leden met 1 introduce. Hiervoor is artikel 9, lid 7 aangepast. Deze aanpassing is met algemene stemmen aangenomen en is van kracht vanaf de inhoudingen van 1 juni 2016.

 

8. Bestuursverkiezing

Marjan Holtrop is aftredend na 6 jaar en vanwege voldoende vervanging niet herkiesbaar.
Adriaan Brouwer is afredend na 6 jaar en vanwege voldoende vervanging niet herkiesbaar. Hij blijft het komende jaar wel beschikbaar om de nieuwe ledenadministrator voldoende in te werken.
Arjen Ettema is na 2 jaar aftredend en niet herkiesbaar ivm het aanvaarden van een andere functie binnen Aegon. Hij heeft hierdoor niet voldoende tijd meer voor de Personeelsvereniging.
Marjolein de Boer is na 9 jaar aftredend en niet herkiesbaar vanwege de maximale zittingstermijn. Zij zal het komende jaar beschikbaar zijn om de nieuwe secretaris in te werken.

Johny Jakhari is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar.
Bauke is na 6 jaar aftredend en herkiesbaar. Bauke gaat met toestemming van Directie Nederland nog 3 jaar door om een nieuwe penningmeester in te werken en omdat anders een te groot deel van het dagelijks bestuur zou aftreden. Er blijft zo ook een stukje ervaring beschikbaar binnen het bestuur.
Beiden worden met algemene stemmen herkozen.

Anneke van Buiten, Amber Jansma, Liesbeth Lijzenga en Sacha van den Bos zijn kandidaten voor de 4 vacatures. Na een kort voorstelrondje worden zijn met algemene stemmen gekozen.

Yvonne bedankt de afgetreden leden met een bloemetje voor hun inzet en feliciteert de gekozen en herkozen leden ook met een bloemetje.

 

9. Rondvraag.

Fokke geeft aan dat door de verhuizing van december dit jaar de biljartvereniging noodgedwongen opgeheven wordt. In het nieuwe gebouw is geen ruimte meer voor de biljarttafels. Dit betekend het einde van deze activiteit die in 1954 voor het eerst is georganiseerd. De biljartvereniging zou graag een subsidie aanvragen voor een passend afscheidsfeest. Bauke gaat in september met de biljartvereniging in overleg voor een passend afscheid.
De personeelsvereniging moet ivm de verhuizing noodgedwongen van meer materiaal afscheid nemen. Een gedeelte kan meeverhuisd worden, maar de nieuwe ruimtes zijn nog onbekend. Ook de opslagmogelijkheden zijn nog onbekend. We zijn daarom al flink aan het opruimen.

Jaap wil het bestuur graag bedanken voor de inzet en de vele activiteiten van het afgelopen jaar.

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten, waarna Yvonne alle aanwezigen uitnodigt voor een hapje en een drankje.

 

 

Downloads

– Afschrift statutenwijziging

-Getekend huishoudelijk reglement